Wat doet Sociaal Hart Enschede

Op 28 augustus 2014 werd Burgerinitiatief ‘Sociaal Hart Enschede’ door een 5-tal verontruste inwoners opgericht. Aanleiding was de vanaf 1 januari 2014 ingevoerde onrechtmatige zoekperiode voor 27 jaar en ouder. Het Burgerinitiatief besloot daarom in het najaar van 2014 gelijktijdig met het gemeenteraadslid Margriet Visser (EnschedeAnders) de Nationale Ombudsman in te schakelen. Deze deed onderzoek ‘uit eigen beweging’ en bracht op 1 juli 2015 in vernietigend rapport uit. Hij bestempelde de gemeente Enschede in zijn rapport als ‘onbetrouwbare overheid’. Ook de toenmalige Klachtencommissaris Jos Pierey bracht op dezelfde dag ook een zeer kritisch rapport uit. Op 2 juli 2015 droeg de voltallige gemeenteraad het college op de onrechtmatige zoekperiode voor 27-plussers acuut te beëindigen.

Daarnaast was er vanaf 2014 sprake van gebrekkige bevoorschotting voor bijstandsaanvragers. De wet stelt dat de gemeente binnen 28 dagen een wettelijk voorschot dient te verstrekken aan de bijstandsaanvrager. Dit voorschot dient minimaal 90 % van de toepasselijke bijstandsnorm te bedragen. De wetgever beoogt hiermee dat de bijstandsaanvrager met het wettelijk voorschot zijn vaste lasten kan betalen en in levensonderhoud kan voorzien. Vanaf 2014 ontvingen wij signalen dat de gemeente óf geen, óf te lage, óf te late voorschotten verstrekte. In 2017 deed de Rekenkamer onderzoek naar de bevoorschotting en kwam met een kritisch rapport naar buiten. Uit onderzoek bleek dat het gemiddeld verstrekte voorschot slechts 366,- euro bedroeg. Dit terwijl het wettelijk voorschot voor een alleenstaande ca. 900,- euro en voor gehuwden/samenwonenden ca. 1300,- euro bedroeg. Het college besloot daarom vanaf 8 november 2017 het voorschot conform artikel 52 van de Participatiewet te verstrekken. 

Op 16 oktober 2015 werd het Burgerinitiatief omgedoopt tot Stichting ‘Sociaal Hart Enschede’. De stichtingsactiviteiten omvatten onder meer het onderzoek doen naar sociale misstanden, het behartigen van individuele belangen, een vuist maken voor collectieve belangen en procederen tegen de gemeente. Op 6 februari 2019 won Stichting ‘Sociaal Hart Enschede’ namens Wmo-cliënt Jan Vos een procedure bij hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep. Haar uitspraak was opmerkelijk want zij droeg de gemeente Enschede (en daarmee ook andere gemeenten) uitdrukkelijk op beschikkingen met activiteiten, frequentie én de benodigde tijd af te geven. Hieronder treft u een actueel overzicht van sociale misstanden aan, zoals die zich sinds jaren in Enschede voordoen.

Participatiewet (bijstand) en armoede:
–  Maatregelen- en fraudebeleid ruïneert mensenlevens
–  Gebrekkige verstrekking bijzondere bijstand
–  Individuele Inkomenstoeslag extreem gekort
–  Gebrekkige vaststelling individuele beslagvrije voet
–  Veelaanvragers maanden lang zonder inkomen
–  Geen plan en budget bestrijding kinderarmoede
–  Armoedegelden verdwijnen naar de algemene middelen
–  Schending AVG opvragen medische gegevens
–  Inhumane nachtopvang Humanitas dak- en thuislozen
–  Geen briefadres voor ‘zelfredzame’ dak en thuislozen
–  Geen rekening gehouden met 15.000 laaggeletterden

Wet Maatschappelijke Ondersteuning:
–  Ouderen, chronisch zieken beroofd van passende zorg
–  Schending AVG opvragen medische gegevens
–  Beëindigen verstrekking ‘Dienstencheque’
–  Wegbezuinigen ‘Mantelzorgcomplimentje’